Status report for project Development of a genetic test for "midline defect" in cats

We have so far sequenced three cat families where “midline defect” occurs in the offspring. In these three families there were 5 affected kittens, their parents and a healthy sibling. We have also sequenced a further 16 unrelated healthy control animals. In two of the families, the defective kittens look more alike, while the third family has several special features.

Our preliminary analyzes suggest that several genomic regions may be involved in the development of the midline defect. But this result could also be due to the fact that we currently have too few animals to compare. However, one chromosomal region overlapped between the families with more different defects, which is positive.

Therefore, we plan to collect more sick and healthy cats to try to get a clearer genetic picture. So far, we have analyzed too limited material to be able to draw any firm conclusions.

We also plan to autopsie some of the kittens to try to find out if they carry hidden defects inside their bodies. This can help classify the kittens and can in turn lead to clearer genetic results.

Hope more cat owners get in touch about samples for sequencing so we can solve the mystery of what causes this very problematic genetic defect. 

How to send in material, click here.                 

Project participants

Gabriella Lindgren, project manager

Rakan Noboulsi, researcher

Åsa Ohlsson, researcher

 

International cooperation

Prof. Leslie Lyons, University of Missouri, Columbia

Prof Margret Casal, Penn Vet, University of Pennsylvania

 

Reference person

 

Sofie Abbereus, The Swedish Burmese Cat club

 

Statusrapport för projekt Utveckling av ett genetiskt test för ”midline defect” hos katt

Vi har hittills sekvenserat tre kattfamiljer där ”midline defect” förekommer hos avkommorna. Hos dessa tre familjer fanns 5 drabbade kattungar, deras föräldrar och ett friskt syskon. Vi har även sekvenserat ytterligare 16 obesläktade friska kontrolldjur. Hos två av familjerna ser de defekta kattungarna mer lika ut, medan den tredje familjen har flera särskilda drag. 

Våra preliminära analyser tyder på att flera genomregioner kan vara involverade i utveckling av ”midline defect”. Men detta resultat skulle också kunna bero på att vi i dagsläget har för få djur att jämföra. En kromosomregion överlappade dock mellan familjerna med mer olika defekter, vilket är positivt. 

Därför planerar vi insamling av fler sjuka och friska katter för att försöka få en tydligare genetisk bild. Hittills har vi analyserat ett alltför begränsat material för att kunna dra några säkra slutsatser. 

Vi planerar även att obducera några av kattungarna för att försöka ta reda på om de bär på dolda defekter inuti kroppen. Detta kan hjälpa att klassificera kattungarna och kan i sin tur kan leda till tydligare genetiska resultat. 

Hoppas fler kattägare hör av sig om prover för sekvensering så att vi kan lösa gåtan om vad som ger denna mycket problematiska genetiska defekt. 

Hur du skickar in material, klicka här.

Projektdeltagare

Gabriella Lindgren, projektledare 

Rakan Noboulsi, forskare 

Åsa Ohlsson, forskare

Internationellt samarbete

Prof Leslie Lyons, University of Missouri, Columbia

Prof Margret Casal, Penn Vet, University of Pennsylvania

Referensperson

Sofie Abbereus, Svenska Burmaklubben