Owned and administrated by The Swedish Burmese Cat Club

EDTA blood test needed

We would like some help from you regarding the collection of control samples on Burmese cats!  There is a need to get more samples for good controls.

Can you help to spread this info so it might be possible to finish the project? Maybe you should visit your vet for a vaccination in the near future and might want to send a blood test (EDTA tube) at the same time to the research?

1-2 ml of blood is sufficient, or up to the label of the tube. Attach a copy of the pedigree. The veterinarian should also check that it’s the correct cat through ID verification.

Gabriella Lindgren SLU
gabriella.lindgren@slu.se

Åsa Ohlsson SLU
asa.ohlsson@slu.se

Send to:

Gabriella Lindgren
Institutionen för Husdjursgenetik, VHC
SLU
Box 7023
750 07 Uppsala
SWEDEN

EDTA blodtester behövs

Vi vill ha lite hjälp från er angående insamling av kontrollprover på Burmor! Det finns ett behov av att få fler prover för bra kontroller.

Kan du hjälpa till att sprida denna information så att det kan vara möjligt att komma i hamn med projektet? Kanske ska du vaccinera din katt inom en snar framtid och kanske vill skicka ett blodprov (EDTA-rör) samtidigt till forskningen?

1-2 ml blod räcker, eller upp till etiketten på provröret. Bifoga också kopia på stamtavla. Veterinären bör även kontrollera att det är rätt katt genom ID kontroll.

Gabriella Lindgren SLU
gabriella.lindgren@slu.se

Åsa Ohlsson SLU
asa.ohlsson@slu.se

Skicka till:

Gabriella Lindgren
Institutionen för Husdjursgenetik, VHC
SLU
Box 7023
750 07 Uppsala
SWEDEN

Updates from the US

 A whole genome sequence has been completed on at least one cat and researches are now looking for interesting DNA variants that may cause the problem. These Burmese are part of the 99 Lives Cat Genome Sequencing Project. 

Uppdatering från USA

​En hel genomsekvens har avslutats på minst en katt och man söker nu efter intressanta DNA-varianter som kan orsaka problemet med midline. Dessa burmor är en del av 99 Lives Cat Genome Sequencing Project.

Now it's easier to send samples within Europe

Now breeders can contact Gabriella via e-mail and  recieve the research group’s FedEx number. With that number they can send kittens / samples free of charge. Then SLU can track the shipment. The number is issued via email after the breeder confirmation that they really have a defective kitten.

Gabriella.Lindgren@slu.se

 

Lättare att skicka in material inom Europa

Uppfödarna kan nu kontakta Gabriella via mail så får de forskargruppens FedEx nummer- Då kan de skicka kattungar/proverna utan kostnad. SLU kan på så sätt spåra försändelsen. Numret ges ut via mail efter att uppfödaren konfirmerat att de verkligen har en defekt kattunge.

Gabriella.Lindgren@slu.se

Message from SLU

Gabriella Lindgren SLU who holds the research at Midline Defect wrote an email just the other day:

We have only received one single kitten. This we plan to sequence the whole genome on to look for mutations. But it is no idea to do the sequencing until we collect about 5-10 defective kittens. It is not possible to have just one defective kitten for analysis. Then the sequencing becomes more expensive per animal if we have very few.
It would be very desirable if we could get more kittens in, and it is important that they are sent well chilled. Preferably frozen. The colder the better.

Getting samples from trios is valuable, ie mom, dad, kitten. It helps. Then we need a blood sample (EDTA tube) from the parent animals.

Contribute to the research. Submit your kittens WELL CHILLED, preferably FREEZED.

Meddelande från SLU

Meddelande från Gabriella Lindgren SLU som håller i forskningen på Midline Defect:

Vi har endast fått in en enda kattunge. Denna planerar vi att sekvensera hela genomet på för att leta efter mutationer. Men det är ingen ide att göra sekvenseringen förrän vi samla på oss ca 5-10 defekta kattungar. Det går inte att bara ha en enda defekt kattunge för analys. Sen blir sekvenseringen dyrare per djur om vi har väldigt få. Det vore väldigt önskvärt ifall vi kunde få in fler kattungar, samt viktigt att dessa skickas väl kylda. Helst frysta. Ju kallare desto bättre.

Att få prov från trios är värdefullt, dvs mamma, pappa, kattunge. Det hjälper. Då behöver vi ett blodprov (EDTA rör) från föräldradjuren.

Skicka in era kattungar VÄL KYLDA, helst FRYSTA .

Stäng meny